Dự án đã thực hiện >> Cải tạo, cống hóa mương thoát nước Vĩnh Tuy