Dự án đã thực hiện >> Doanh trại đại đội 1, đại đội 3 thuộc trung đoàn 600 và trường bắn ngầm