Dự án đã thực hiện >> Hệ thống xử lý nước thải tại trại tạm giam số 1